Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 8
11
Off-Topic Therapy / Re: wallhack cs go pobierz
« Last post by Edd Noman on June 29, 2017, 08:55:34 AM »
We are not against talking about games here, but please use english
12
Off-Topic Therapy / wallhack cs go pobierz
« Last post by SandyFlani on June 29, 2017, 07:48:06 AM »
W poni?szym krótkim wpisie dowiesz si? jak w??czy? WH na botach. Komenda, któr? poznasz umo?liwi ci legaln? gr? na tzw. wallhack'u ze znajomymi czy te? na botach. Jest to ca?kowicie dozwolone, gdy? jest to tylko komenda, któr? mo?esz zabawi? si? na serwerze, który pozwala na u?ywanie komend sv_cheats. Najnowszy wallhack do cs go (w skrócie wh) stworzony przez niemieckich programistów (twórcy wielu ciekawych hacków do cs 1. sze?ciu teraz dost?pny dla cs go, posiadaj?cy rozbudowane mo?liwo?ci i co najwa?niejsze niewykrywalny podczas meczy turniejowych natomiast nie tylko. czit co chwila widnieje aktualizowany na bie??co przez co jest gwarantowana niewykrywalno??. czit jest updatowany 24/7 co gwarantuje jego nie wykrywalno??. link do pobrania wallhack'a. Ka?dy, kto mia? styczno?? z sieciowymi grami z kategorii FPS mia? dodatkowo styczno?? z u?ytkownikami robi?cymi nieuczciwie. Nie inaczej jest tak?e w bardzo popularnego tytu?u przypadku, jakim wydaje si? CS GO. Wszyscy w grach graj? uczciwie, i wyniki, jakie osi?gaj? owe skutek d?ugiego do?wiadczenia tudzie? treningów - to by?oby utopijny ?wiat ka?dego gracza. Jednak coraz cz??ciej niestety gracze korzystaj? z usprawnie? do gier. Jedn? z wi?kszych zmór popularnego tytu?u CS GO jest wh do cs go - czyli wallhack. Naj?wie?sza ods?ona tego cheata powsta?a na bazie dobrze znanego hacka z wersji 1. 6. Twórcy wallhacka do CS GO zapewniaj?, ?e jest on niewykrywalny podczas wojen turniejowych, a ponadto ma bardzo rozbudowane ustawienia. Pozwala na wykrycie nie tylko postaci przeciwników przez ?ciany, jednak równie? wy?wietla ich na radarze. Hack pozwala plus na wy?wietlanie dok?adnej wielko?ci hp przeciwników, wykrywanie teraz przez nich u?ywanej twierdzi, czy innych funkcji u?atwiaj?cych gr?. Mi?dzy innymi mo?na zgasi? efekt flash - czyli brak o?lepienia po afektu flasha.
13
Off-Topic Therapy / Re: minecraft do pobrania
« Last post by Edd Noman on June 29, 2017, 07:17:47 AM »
It is okay to discuss minecraft, games are a part of IT, but please follow the one single rule of using English on this forum
14
Off-Topic Therapy / Re: Porn
« Last post by Edd Noman on June 29, 2017, 07:13:13 AM »
If this was a porn site I would have done a better job keeping track as it would make me more money than this site does...

I do not want porn on this site, as this is for IT related stuff, unless the discussion is technical on how to setup a porn website or cdn I am not interested... please report all and any bad content you find and I will try cleaning up as much that I can
15
Off-Topic Therapy / Porn
« Last post by melloa on June 29, 2017, 01:16:46 AM »
Really? I though this was an IT forum. Ok to vent on other subjects on off-topic therapy, but porn give me a break!
16
Off-Topic Therapy / minecraft do pobrania
« Last post by ChunTrostx on June 28, 2017, 09:25:36 PM »
Odno?nie do ogólnych za?o?e?, The Guild 3 nie odbiega nadto daleko od rozwi?za? poufa?ych z poprzednich ods?on sekwencji i ??czy w samemu elementy strategii ekonomicznej, symulatora ?ycia i RPG-ów. Ogólnie rzecz bior?c, rozgrywka koncentruje si? na rozwijaniu osobistego biznesu, co mo?emy zdzia?a? na wiele ró?nych technik, np. poprzez handel, pow?ci?gliwo?? danej profesji i generowanie rozmaitych przedmiotów, uczestniczenie przenigdy towarzyskim i politycznym za? wchodzenie w interakcje spo?ród zamieszkuj?cymi ?wiat gry do pobrania postaciami niezale?nymi. Podczas zabawy zdo?amy te? do??cza? do ró?nych gildii i stowarzysze? - zarówno tych rzeczywistych (alchemików itp. ), jak i ca?kiem fikcyjnych. Otwiera nam owe dost?p do szerokiego ró?norodno?? specjalnych umiej?tno?ci, dzi?ki jakim mo?emy stopniowo rozwija? sw? posta? i minecraft do pobrania na bogate sposoby wp?ywa? na losy otaczaj?cego nas ?wiata. Niejak? z g?ównych zmian, opowiedzianych w trzeciej ods?onie sekwencji The Guild, jest fraza w stron? bardziej sandboksowej formu?y rozgrywki. Zamiast zwartej linii fabularnej, w bitwie znajdziemy 12 zró?nicowanych zarysów, rozgrywaj?cych si? na terenie wielu miast oraz ich pobliskiej miejscowo?ci. Naturaln? konsekwencj? owej sandboksowo?ci jest tak?e nacisk, kto po?o?ono na sztuczn? inteligencj? komputerowych NPC-ów. Na gry opracowano zaawansowany system rz?dz?cy zachowaniami postaci niezale?nych potrzeby, gry do pobraniajaki pozwala im analizowa? faktyczno?? i w odpowiedni modus na ni? reagowa?. Schemat ów oparty zosta? na sze?ciu przeciwstawnych warto?ciach, oraz wi?kszo?? napotkanych postaci egzystowa? mo?e mieszank? ró?nych wyznawanych warto?ci. Odr?bne modu?y sztucznej inteligencji w grze podbi?y nie tylko pojedyncze postaci, ali?ci tak?e rodziny, gildie azali? miasta, a realizowane za po?rednictwem nich wzorce zachowa? kwasz? zmianie na skutek posuni?? gracza oraz innych zachodz?cych w ?wiecie gry wydarze?. W tym samym czasie stosunek bohatera do indywidualnych postaci czy grup spo?ecznych w istotny sposób oddzia?ywa na sam przebieg wojny.
17
Networking / Re: Zabbix 3.2.6 installation and configuration on esx(i) 6.5
« Last post by melloa on June 12, 2017, 03:09:20 PM »
18
Networking / Re: Zabbix 3.2.6 installation and configuration on esx(i) 6.5
« Last post by Edd Noman on June 10, 2017, 05:42:13 PM »
Looks good so far, but we should add a note that zabbix client or snmp needs to be installed \ configured on the server and devices before the discovery rules are enabled, otherwise it will only be detected by the Ping rule, and the monitoring will be does it respond to ping every x seconds (I added the Ping rule as a catch all other devices so that you know what devices that need some extra attention)

Also I would recommend to disable the Admin user and create your own user for login even tho you have changed the password and you trace the logs and it says admin did the change, not Mello or Noman in the logs, since this is a enterprise level software it should have a note about that.

We should also add in setting up the email and sms alerting before creating the discovery rules, whit is the point of having a monitoring system without getting alerted when it is triggered ?

This is just some of the thougts I have from laying sick in beed whit my laptop
19
Networking / Re: Zabbix 3.2.6 installation and configuration on esx(i) 6.5
« Last post by melloa on June 10, 2017, 12:29:21 AM »
v. 0.03 on-line for your review: https://1drv.ms/b/s!AsAq2Gec9J71ligYOONfQnI7GyJL
20
Networking / Re: Zabbix 3.2.6 installation and configuration on esx(i) 6.5
« Last post by melloa on June 09, 2017, 07:09:25 PM »
ah ... Configuration > Actions > Operations > Operation Type = Link to Template > Select templates.
Pages: 1 [2] 3 4 ... 8